Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2012

9006 a890
Reposted frommakemyday makemyday
9170 1c4a 500
Reposted frommakemyday makemyday

February 29 2012

February 27 2012

February 25 2012

2497 8224
Reposted fromsail sail viatherightcourse therightcourse
0407 ee3b
3416 da7d
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viabunieczka bunieczka
6310 f4f6
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viabunieczka bunieczka

December 12 2011

October 02 2011

7561 ab37
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaswidron swidron

August 14 2011

3450 fbe1
Reposted fromluizarulestheworld luizarulestheworld

August 09 2011

9485 c320
Reposted fromZiolooo Ziolooo viarollinsonowa rollinsonowa

August 06 2011

5531 0099

July 22 2011

2097 844c

July 21 2011

9510 3c3a
Reposted fromlowlife lowlife viakiga kiga
Pląsał w stroju motyla na procesji Bożego Ciała. Sprawa w prokuraturze

Mężczyzna w przebraniu motyla dołączył do procesji Bożego Ciała. To miał być protest przeciwko wszechobecności Kościoła w życiu publicznym. Sprawa performera trafi do prokuratury. Bo poskarżył się ksiądz - pisze "Gazeta Wyborcza".
Reposted fromlonaq lonaq vialuizarulestheworld luizarulestheworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl